Dvalarheimili

pixell.gif (1209 bytes)

Dvalarheimilið

Skólastíg 14 A                            Nánari upplýsingar um Dvalarheimlið í Stykkishólmi
340 Stykkishólmi
Sími: 433 8165 og 433 8166
 
Netfang: dvalarheimili@stykkisholmur.is
 
Forstöðumaður: Kristín Sigríður Hannesdóttir
Netfang: krishan@stykkisholmur.is

Facebook síða Dvalarheimilins í Stykkishólmi
  
Stjórn heimilisins:
Róbert W. Jörgensen, formaður rwj@simnet.is
Hafdís Björgvinsdóttir asgardur2@gmail.com
Berglind Axelsdóttir berglind@stykkisholmur.is

Lög og reglugerðir um málefni aldraðra


Linkur fyrir lög og reglugerðir um málefni aldraðra

Starfsmannastefna

Til að Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart skjólstæðingum sínum  þarf stofnunin að hafa á að skipa traustu, hæfu og áhugasömu starfsfólki. Þekking og reynsla starfsmanna er velgengi hverrar stofnunar og því er leitast við að gera starfsaðstæður  góðar.
 
Markmið:
Tryggja góða vinnuaðstöu fyrir starfsmenn
Dvalarheimilið sé eftirsóknarverður vinnustaður
Gott samstarf og traust sé ríkjandi
Starfsmenn séu vel upplýstir um verkefni sín og skyldur
 
Ráðningar og kjaramál
Leitast er við að ráða til starfa starfsfólk sem býr yfir þekkingu, reynslu heiðarleika , ábyrgðartilfinningu og hæfni í mannlegum samskiptum. Starfslýsingar eiga að vera til fyrir öll störf.  Starfslýsingar eru aldrei tæmandi upptalning verkefna og ber starfsmanni að sinna þeim verkefnum sem yfirmaður  felur honum.  Skriflegur ráðingasamnigur er gerður og eru fyrstu þrír mánuðir í starfi reynslutími.  Greitt er samkvæmt gildandi kjarasamningum hvers stéttarfélags.
 
Vinnufatnaður
Dvalarheimilið útvegar starfsmönnum vinnufatnað og eiga starfsmenn að klæðast honum og vera snyrtilegir til fara. Ekki með skartgripi, langar neglur og naglalakk.
 
Nýir starfsmenn
Þegar nýr starfsmaður byrjar skal hann fylgja reyndum starfsmanni fyrstu dagana og fá leiðsögn um vinnustaðinn, kynningu á vaktaáætlun, vinnulagsreglum og vera kynntur fyrir heimilismönnum og  samstarfsmönnum.
 
Starfsmannasamtöl
Starfsmenn skulu eiga kost á að fara í formlegt starfsmannasamtal einu sinni á ári með yfirmanni þar sem starfsánægja og árangur er skoðaður og leiðir til sameiginlegra markmiða kannaðar.
 
Fræðsla
Leitast er við að að gefa starfsmönnum kost á fræðslu og símenntun.  Starfsmenn séu hvattir til að sækja sér fræðslu og sækja um styrki í starfsmenntunarsjóði.
 
Samskipti
Jákvæð framkoma er mikilvæg gagnvart heimilismönnum, aðstandendum og samstarfsmönnum.  Starfsmenn skulu  sýna kurteisi, heiðarleika og vandvirkni í starfi. Starfsmenn skulu gæta þagmælsku um allt sem þeir heyra og sjá og trúnaður á að ríkja um. Einelti og kynferðisleg áreitni telst alvarlegt brot og við því skal brugðist.
 
Fjölskylda og vinna
Reynt er að koma á mót við þarfir starfsmanna í einkalífi.  Starfsmönnum  skal leiðbeint um leiðir til að takast á við vandamál sem upp geta komið í einkalífi.
 

Þjónusta

Auk daglegrar umönnunar við heimilisfólk er ýmis önnur þjónusta veitt.

Læknir kemur einu sinni í viku, sóknarprestur einu sinni í mánuði og hefur samverustundir og viðtöl auk guðsþjónustu um jól og páska. Hárgreiðslukonaog fótsnyrtir koma nokkuð reglulega. 

Umsóknir um vistunarmat og dvöl á dvalarheimili

Forsendur umsóknar um dvöl á dvalarheimilum er að gert hafi verið vistunarmat, samanber lög um málefni aldraðra. Um er að ræða umsókn fyrir hjúkrunarrými eða dvalarrými.

1. Umsóknareyðublað fyrir hjúkrunarrými:
Fyll þarf út umsókn um færni- og heilsumat þegar sótt er um pláss í hjúkrunarrými á dvalarheimilum. Nánari upplýsingar  og umsóknareyðublað má fá á landlaeknir.is.

2. Umsóknareyðublað fyrir dvalarrými:
Fylla þarf út umsókn um mat á þörf aldraðra fyrir dvalarrými þegar sótt er um pláss í dvalarrými á dvalarheimilum. Nánari upplýsingar um dvalarrými og umsóknareyðublað má fá á felagsmalaraduneyti.is
 
Umsókn um færni- og heilsumat þarf að berast til:
Færni- og heilsumatsnefnd
Heilsugæslustöðin í Borgarnesi
Borgarbraut 65
310 Borgarnesi
 

Eden

Vorið 2011 sat starfsfólk Dvalarheimilis aldraðar í Stykkishólmi kynningarnámskeið um Eden hugmyndafræðina. Fyrirlesari var Rannveig Guðnadóttir. Í framhaldi af þessu námskeiði sýndi starfsfólkið mikinn áhuga á því að innleiða þessa fræði að okkar heimili. Því hefur Rannveig verið bókuð og mun hún halda þriggja daga námskeið fyrir starfsfólkið um miðjan maí 2012.

Eden hugmyndafræðin

Fyrir um það bil sextán árum hóf læknirinn Bill Thomas að vinna sem yfirlæknir á hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum en hann hafði fram að því starfað á bráðadeild spítala. Hann sinnti sínu starfi af alúð og einn daginn þegar hann var á stofugangi urðu straumhvörf í þeim hugmyndum sem hann hafði um hjúkrunarheimili. Hann settist niður hjá roskinni konu sem var rúmföst og spurði hana hvernig henni liði. Hún var lítil og fíngerð en með stór augu. Hún hikaði andartak en horfði svo beint í augu hans og sagði: "Ég er fjarska einmana". Við því átti læknirinn engin ráð og engin lyf.  Orð gömlu konunnar fylgdu honum og einn daginn ákvað hann að setjast niður á setustofu öldrunarheimilisins og vera þar í nokkra daga. Hann ákvað að reyna á sjálfum sér hvernig það væri að vera heimilismaður á hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Hann komst að því að þrennt amaði að hjá fólkinu fyrir utan alla krankleika. Þetta voru einmanaleiki, leiði og vanmáttarkennd.

Bill Thomas fékk tækifæri til að stofna heimili skömmu eftir þennan eftirminnilega atburð og hefur nú í tvo áratugi verið að þróa þessa hugmyndafræði sem hann nefndir Eden. Heimilin sem fylgja hugmyndafræðinni eru orðin mörg hundruð, í Bandaríkjunum, Ástralíu og víða um Evrópu. Nokkur heimili á Íslandi hafa innleitt þessa hugmyndafræði.

Í Eden fræðunum er lögð áhersla á að heimilismenn haldi sjálfræði sínu þegar þeir flytja á heimilið. Aðstandendur eru ávallt velkomnir og hvattir til að koma sem oftast. Aðstandendur eru hvattir til að leggja af mörkum, taka þátt í daglegu lífi og vera virkir inni á heimilinu þar sem þeirra aðstandandi býr. Í samráði við heimilismenn og aðstandendur er reynt að finna út hvaða siði og venjur fólk vill halda í þegar það flytur á heimilið. Eden hjálparar svokallaðir eru börn, gæludýr og lifandi plöntur.  Heimilisfólk ræktar sitt grænmet.

Hér að neðan eru áhugaverðar vefslóðir fyrir þá sem vilja kynna sér Eden hugmyndafræðina nánar:

www.edenalt.org

www.eden-alternative.co.uk

www.edendenmark.dk

 

Stefna og viðbragsáætlun í eineltismálum

Stefna:
Það er stefna Dvalarheimilis aldraðra í Stykkishómi að heimilismönnum og starfsmönnum sé sýnd kurteisi og  virðing borin fyrir hvert öðru.  Einelti og áreitni er undir engum kringumstæðum liðin.
 
Lögð er áhersla á góð samskipti og upplýsingamiðlun. Öllum einstaklingum, jafnt heimilismönnum sem starfsfólki er sýnd umburðarlyndi og fordómar eru  ekki liðnir. Brugðist er strax við vandamálum, eins og ágreiningi, einelti og kynferðislegri áreitni.  Leitað er lausna og viðbrögðin eru markviss. Það er ábyrgð starfsmanna að koma ábendingum um einelti á framfæri við yfirmann. 
 
Skilgreining stofnunarinnar á einelti og kynferðislegri áreitni styðst við reglugerð nr. 1000/2004 en þar segir í 3. grein.:
 
Einelti: Ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að.  Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir.
Birtingamyndir eineltis geta verið margs konar, t.d.:
Að starf, hæfni og verk þolanda eru lítisvirt.
Að draga úr ábyrgð/verkefnum og gefa ekki upplýsingar.
Særandi athugasemdir, rógur eða baktal.
Útilokun frá félagslegum og faglegum samskiptum.
Líkamlegar árásir eða hótanir um slíkt. 
Stríðni, niðurlæging eða auðmýking.
 
Stjórnendur bera ábyrgð á að grundvallareglur samskipta séu virtar. Nýjum starfsmönnum er kynnt stefna og viðbragðsáætlun í eineltismálum við upphaf starfs. Ef upp koma ágreiningsmál og hagsmunaárekstrar er reynt að leysa slík mál án tafar.
 
Komi upp einelti meðal starfsmanna skulu þolendur leita til næsta yfirmanns.  Ef yfirmaðurinn er gerandinn eða hunsar vandamálið er hægt að leita til tveggja annarra aðila.
Bæjarstjóra.
Formanns stjórnar Dvalarheimilis alraðra, Stykkishólmi.
 
Stofnunin skal grípa til aðgerða gagnvart starfsmönnum sem leggja aðra í einelti t.d. með áminningu eða uppsögn. Alvarleg atvik verða hugsanlega kærð að höföu samráði við þolanda.  Gerandi eineltis verður látinn axla ábyrgð.
 
Viðbrögð:
Grunur um einelti.
Stjórnendur/trúnaðarmaður eða aðrir sem fá ábendingu um einelti koma upplýsingum til veiðeigandi aðila, skrá niður og afla upplýsinga.
Ef grunur um einelti er staðfestur skal  í samráði við þolanda ákvarða framhald málsins og velja um:
 
A) Óformlega málsmeðferð:          
Leitað upplýsinga hjá þolenda og honum veittur stuðningur eða ráðgjöf.  Aðrir fá ekki upplýsingar um málið
 
B) Formlega málsmeðferð: 
Gerð hlutlaus athugun og rætt við þolanda og geranda, gagna aflað, svo sem tímasetningar.
Fundin  lausn, sem getur falist í breytingum á vinnubrögðum eða vinnuskipulagi.
Gerandi fær leiðsögn og aðvörun.
Málinu fylgt eftir og rætt við aðila  að ákveðnum tíma liðnum.
Fylgst með samskiptum aðila málsins.
Utanaðkomandi aðstoð ef þörf er á.
 
Láti gerandi ekki segjast og viðheldur eineltinu skal honum sagt upp starfinu.

Minningarkort

Dvalarheimilið í Stykkishólmi gefur út minningarkort og eru þau afgreidd á heimilinu virka daga frá kl. 08:00 - 16:00. Ágóði sölunar hefur meðal annars verið notaður til kaupa á útihúsgögnum fyrir heimilisfólk svo fátt eitt sé nefnt.

Saga dvalarheimilisins

Árið 1958 höfðu miklar umræður verið í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu um elliheimilismál. Þessar umræður fóru mikið fram hjá sýslunefnd, hreppsnefndum og innan kvenfélaganna. Sýslunefnd skipaði nefnd til þess að koma málinu áfram. Aðallega var rætt um eitt elliheimili fyrir sýsluna og þá meðal annars horft til aðstöðu við St. Franciskussjúkrahúsið. Um byggingu eins elliheimilis náðist þó ekki samkomulag og kom þar margt til.
 
Árið 1976 kaus hreppsnefnd Stykkishólms fjögurra manna nefnd til að hefja undirbúning að stofnun elliheimilis í heimavistarhúsnæði skólanna eftir að heimavistin var lögð niður. Nefndina skipuðu Einar Karlsson hreppsnefndarmaður, Gissur Tryggvason sýsluskrifari, Sturla Böðvarsson sveitarstjóri og til vara Freyja Finnsdóttir formaður kvenfélagsins. Árangur af starfi þessarar nefndar varð sá að í ágúst 1978 tók til starfa dvalarheimili að Skólastíg 14 í Stykkishólmi. Á heimilinu voru 18 einsmanns- og tvö tveggjamannaherbergi.  
 
Árið 1991 voru teknar í notkun átta þjónustuíbúðir fyrir aldraða og eru þær samtengdar Dvalarheimilinu. Árið 1997 voru svo teknar í notkun sjö íbúðir að Skólastíg 16 sem einnig eru tengdar Dvalarheimilinu. Íbúar í þjónustuíbúðum geta fengið keyptan mat á Dvalarheimilinu, einnig eru bjöllur í hverri íbúð, sem eru í sambandi við Dvalarheimilið
 
Forstöðumenn heimilisins hafa verið:
 
Guðlaug Vigfúsdóttir, 1978 - 1988
Petrína Bjartmars, 1988 – 1991
Helga Ásgrímsdóttir, gengdið stöðu forstöðumanns tímabundið árið 1991
Hrafnhildur og Hanna Jónsdætur, 1991 - 1992
Kristín Björnsdóttir, 1992 - 2001
Jóhanna Guðbrandsdóttir, 2001 -2008
Ásta Sigurðardóttir, gengdi stöðu forstöðumanns tímabunið árið 2008
Erla Björk Sverrisdóttir, 2009
Kristín Blöndal, 2010 - 2011
Erla Gísladóttir, ráðin forstöðumaður tímabundið 2011
 
Stjórnir dvalarheimilisins hafa verið:
 
1979 - 1982
Kristín Björnsdóttir, formaður
Guðni Friðriksson, ritari
Einar Karlsson
Bjarndís Þorgrímsdóttir
 
1982 - 1990
Kristín Björnsdóttir, formaður
Dagbjört Höskuldsdóttir, ritari
Guðni Friðriksson
Heiðrún Rútsdóttir
Bjarndís Þorgrímsdóttir
Kristborg Haraldsdóttir
Elín Sigurðardóttir, ritari
 
1990 – 1992
Kristín Björnsdóttir, formaður
María Davíðsdóttir
Guðni Friðriksson
 
1992- 2002
Guðni Friðriksson, formaður
María Davíðsdóttir
Hinrik Finnsson
Bryndís Guðbjartsdóttir
Hanna Jónsdóttir
 
2002-2006
Eyþór Benediktsson, formaður
Róbert W. Jörgensen, ritari
Guðbjörg Egilsdóttir
 
2006-2010
Róbert W. Jörgensen, formaður
Katrín Gísladóttir, ritari
Guðbjörg Egilsdóttir
 
2010
Elín Guðrún Pálsdóttir, formaður
Hildigunnur Jóhannesdóttir, ritari
Róbert W. Jörgensen